Barn och unga

Jämlika och bra uppväxtvillkor är starten på ett gott liv. Våra barn och unga förtjänar att prioriteras. Vi vet nämligen att när ett samhälle är anpassat för barnen mår vi alla bra. En livsmiljö där barnen kan leva ut sin fantasi och skaparglädje, är bra. Inte bara för våra barn utan även bland vuxna i dess närhet.

En god uppväxt och starten på ett gott liv startar i skolan. Därför vill vi göra fler satsningar på förskola och skola, förskolan ska ge alla barn bra förutsättningar för att komma till grundskolan med rätt kunskaper. I vår kommun ska alla barn få rätt förutsättningar för att klara av skolan.

Barn och ungas fritid är minst lika viktig som skolan för en god uppväxt. Vi ser i spåren av pandemin att fler barn och unga har minskat sin fysiska aktivitet och kulturella aktivitet. Därför vill vi Socialdemokrater ge mer pengar till föreningar för att öka den aktiviteten bland barn och unga, för att på så sätt locka tillbaka ungdomarna till fritidsaktivitet. Vi vill också utveckla våra fritidsgårdar för att locka fler deltagare, särskilt flickor. Detta genom att utveckla mer specialiserade fritidsgårdar utifrån specifika intressen, så som dans, teater, musik, idrott. Men vi vill också ta vara på drivkraften av att vara födelseort till DreamHack och starta en fritidsgård med gamingfokus.

Ett barns fantasi och drömmar är något vi ska ta till vara och utveckla. Därför vill vi låta fler barn och unga ta del av kulturella aktiviteter. Kulturen ska vara till för alla och inte bara några få. En kulturgaranti som ser till att alla barn och unga som går i grundskolan varje år får ta del av musik, teater, dans eller museiverksamhet är därför av största vikt.

Därför vill vi arbeta för följande:

 • Riktad satsning gällande språkutveckling med start i förskolan.
 • Öka den allmänna vistelsetiden för barn i förskolan från 15 timmar till 20 timmar.
 • Riktad satsning för att öka behörigheten på skolor med låg andel behöriga lärare
 • Inga vinstdrivna skolor i Jönköpings kommun.
 • Aktivt arbeta mot och utbilda personal i förskolor, skolor och föreningsliv om hedersrelaterat våld och förtryck
 • Vi vill förstärka elevhälsan med mer personal för att förbättra elevers psykiska hälsa.
 • Alla skolor ska erbjuda läxhjälp i anslutning till skoldagen.
 • Utveckla en modell för samverkan mellan fritidshem och föreningsliv.
 • Stärk elevdemokratin, varje skola ska utveckla sitt arbete med elevråd eller elevkårer för mer elevinflytande.
 • Ungdomsförbund till demokratiskt valda partier har en självklar rätt att sprida information på våra skolor.
 • Säkra skolvägar för att barn och unga på ett tryggt sätt kan gå och cykla till skolan och fritidsaktiviteter.
 • Mer pengar till föreningar för att få unga tillbaka till aktivitet efter pandemin.
 • Utveckla och etablera fler fritidsbanker för att fler barn ska få tillgång till fritidsutrustning
 • Sprida ut kulturskolans verksamhet i hela kommunen
 • Utöka antalet platser inom kulturskolan
 • Kulturgaranti för alla elever minst en gång per år
 • Skapa minst en fritidsgård för gamingkultur.
 • Alla elever som går vård- och omsorgsprogrammet erbjuds att ta körkort.
 • Sommarjobbsgaranti för alla unga mellan 16–19 år.
 • Anställa fler biståndshandläggare för att säkerställa snabbare beslut
facebook Twitter Email