Trygghet och integration

Trygghet startar med ett tryggt socialt liv. Ett liv byggt på framtidstro och livsdrömmar. För en person som ser en ljus morgondag kommer att bidra till ett tryggt samhälle. För oss socialdemokrater kan trygghet endast skapas om vi håller ihop som ett samhälle och gör det tillsammans.

Det är tillsammans alla samhällets aktörer kan bidra till ett tryggare samhälle. Vi ska fortsätta utveckla samarbetet mellan skola, socialtjänst, ideell sektor och polis för att förebygga brott och skapa en trygg kommun. Skolan och föreningslivet är de bästa aktörerna för ökad trygghet. Genom ett rikt föreningsliv ger vi också alla möjlighet att ha en meningsfull fritid oavsett ålder.

Alla invånare i Jönköpings kommun ska kunna leva sitt liv som man önskar, det måste vara en självklarhet. Därför vill vi socialdemokrater att dessa ska ha rätt till den assistans som man behöver både för att kunna vara en del av arbetslivet, och för att kunna få en fritid som alla andra. Det innebär också att universell utformning är hörnsten i vår kommun. Fritidsutbudet måste öka för individer med funktionsnedsättning.

Att vara trygg handlar också om möjligheten att kunna ges förutsättningar till ett jobb. Där vill vi fortsätta aktiva satsningar på jobbskapande insatser som praktik eller arbete med anställningsstöd. För att kunna komma in på arbetsmarknaden tillsammans med offentlig verksamhet och det privata näringslivet.

Därför vill vi arbeta för följande:

 • I samverkan med familjecentraler och föreningsliv skapa möjligheten för föräldrar som är nyanlända att lära sig språk och träffa andra föräldrar för att snabbare komma in i det svenska samhället.
 • Fortsätta utveckla samverkansformerna mellan ideell sektor, kommunala bostadsbolag och kommunen för att möjliggöra friluftslivet för fler.
 • Ta vara på forskningen kring hur vi skapar offentliga miljöer som är tillgängliga för alla.
 • Öka underhållet av befintlig belysning för att skapa trygga utemiljöer.
 • Skapa WIFI-zoner där vi både tillgängliggör WIFI och stänger ner WIFI på utvalda platser
 • Fortsätta utveckla sociala insatsgrupper som sätts in med kortvarsel
 • Bygga ut fältverksamheten för att kunna täcka fler kvällar och helger.
 • Öka stödet till nattvandrare och andra organisationer som bidrar till trygghet
 • Utöka samverkan mellan socialtjänsten och polisen, för att på så sätt kunna öka antalet hembesök hos unga som riskerar att hamna i destruktiva miljöer.
 • Fortlöpande ordna informationsträffar i områden över hela kommunen för att berätta om pågående insatser för att öka tryggheten, där det är möjligt tillsammans med polisen.
 • Verka för att områdespoliser etableras på fler platser i kommunen.
 • Ha ett brottsförebyggande perspektiv vid kommunal tillsyn.
 • Språkundervisning i kombination med arbete för att kunna få fler som arbetar i vår kommun.
 • Rätt till individuella aktiviteter ska gälla även om du bor på en gruppbostad.
 • Utöka dialogen med Funktionsrätt för att tillsammans skapa ett samhälle för alla.
 • Barn och ungas delaktighet ska fångas upp tidigt för att minska den psykiska ohälsan
 • Utveckla arbetet för att rekrytera och kompensutveckla personal inom funktionshinderomsorgen.
facebook Twitter Email