Långsiktiga samhällsvinster går förlorade

Vår kommun klarar inte Alliansens besparingar 

Vi socialdemokrater är djupt oroade över besparingskraven från Alliansen i Socialnämnden. Allra hårdast slår det mot människor som i olika former behöver samhällets insatser mest. När besparingar görs inom socialförvaltningens verksamheter ökar man inte bara klyftorna i samhället, utan också försämrar möjligheterna till förebyggande arbete. Detta leder oavkortat till ökat mänskligt lidande – för personerna som är drabbade, deras anhöriga och samhället i sin helhet.

Vad föreslår då Alliansens i sitt besparingsförslag?

Höjda hyror för boende med LSS-beslut. Det innebär att ökningen för personer som nu har en hyra på max 5 000 kronor förlorar rätten till bostadsbidrag. Hyreshöjningen blir en dubbelbestraffning, som tvingar in människor i försörjningsstöd.

Dessutom vill man höja avgiften med 40 % för boendestöd. Socialförvaltningen skriver uttryckligen att en höjning av boendestödsavgiften skulle få stora konsekvenser för den enskilde och påverka motivationen att ta emot viktiga stödinsatser.

Det som oroar oss allra mest är besparingen med ytterligare 20 % på nämndens alla tre funktioner, där bland annat Generella föräldrastödet, Barn- och ungdomshälsan, fältsekreterare, arbetslivsinriktad daglig verksamhet och våra familjecentraler finns inräknade.

Detta är bara några av förslagen att göra stora nedskärningar i verksamheten. Koppla det till att allt fler barn omhändertas, den växande personalbristen och ökande vård- och omsorgsbehov. Här krävs en handlingskraftig politik för att lösa utmaningarna, inte neddragningar på 73,5 miljoner kronor under kommande tre år.

Vårt uppdrag som företrädare för kommuninvånarna med ansvar för våra gemensamma resurser, måste vara att säkerställa hög kvalité i skola, vård och omsorgen. Därför säger vi socialdemokrater bestämt nej till besparingarna.

Det är dags att investera i vår kommun, för gör vi det nu blir samhällsvinsten långsiktig!

Socialdemokratiska gruppen i socialnämnden 

facebook Twitter Email