Nu krävs politiskt ansvarstagande och ledarskap!

Bakgrunden till den presskonferens vi idag bjöd in till:

För ganska exakt en vecka sedan presenterade vi Socialdemokrater tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet vårt förslag till VIP, Verksamhets- och investeringsplan 2018-20 samt med budget för 2020.

Budgeten behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde i onsdags (18 oktober) och det var vårt budgetförslag som gick igenom med röstsiffrorna 7-5, där Demokraterna och SD lade ner sina röster.

Utfallet i kommunstyrelsen återspeglar den parlamentariska situation som numera råder, efter det att fyra moderater i våras hoppade av och som senare bildade ett nytt parti.

Vad är det som har hänt?

Mandatfördelningen efter valet 2014: 
I Kommunfullmäktige
C, M, L och KD – 37 mandat
S, MP och V – 36 mandat
SD – 8 mandat
I Kommunstyrelsen 
C, M, L och KD – 7 mandat
S, MP och V – 7 mandat
SD – 1 mandat, så i princip också i övriga nämnder och styrelser

Idag ser mandaten ut enligt följande:
I Kommunfullmäktige
C, M, L och KD – 33 mandat
S, MP och V – 36 mandat
SD – 8 mandat
I Kommunstyrelsen
S, MP och V – 7 mandat
C, M, L och KD – 5 mandat
SD – 1 mandat
Demokraterna – 2 mandat (tidigare 3)

Mandatperioden har varit mycket turbulent till följd av ett osäkert skakigt parlamentariskt läge. Det har på många sätt också präglat beslutsfattandet i kommunen. Jönköpings kommun är det enda exemplet bland landets medelstora kommuner som leds av en minoritetskoalition. Detta med minsta möjliga övertag i form av 1 mandat.

Efter valet 2014 påtalade riskerna med att gå fram med ett minoritetsstyre. Trots flera initiativ från vår sida för att skapa en handlingskraftig majoritet, som också var kapabel att ta ansvar, saknades tyvärr vilja att bryta blockpolitiken som bevisligen inte bara varit fördummande utan även varit begränsande för vår kommun.

Reaktionen vi möter bland samhällsaktörer: medborgare, näringslivsföreträdare och kommuninvånare präglas av förvåning och ibland också besvikelse och frustaration.

Osäkerheten och turbulensen försvårar beslutsfattandet; beslut som naturligtvis påverkar utveckling av kommunen i stort, våra viktiga verksamheter och det får också konsekvenser för övriga samhällsaktörer såsom näringsliv och ideell sektor.

I slutändan spiller över på demokratin och påverkar tilltron till politiken.

Vi har nu knappt ett år kvar till valet (9 september 2018).

Och ingen kan i dagsläget säga vad utfallet blir efter fullmäktige den 26 oktober, vilket beslut som kommer att fattas och hur det ser ut.

Vi Socialdemokrater har tillsammans med MP och V utarbetat ett förslag till budget som är bra och välavvägt med syfte att förstärka välfärden och föra vår kommun framåt. 

Läget är minst sagt skakigt och osäkert. Även om man kan resonera kring olika scenarior. Men det räcker inte enligt vår uppfattning.

Vi tror också att det finns förväntningar om att vi alla i ett sådant läge ska agera ansvarsfullt och visa ledarskap.

I ett tufft och komplicerat läge är kompromissandet en dygd!

Även om inga initiativ tagits av Alliansen för blocköverskridande lösningar så vill vi meddela att vi Socialdemokrater tillsammans med MP och V nu öppnar upp för samtal för att gå fram med en gemensam budget för det sista året av mandatperioden.

Det innebär att vi för vår del är beredd att kompromissa och ta ansvar för Jönköpings kommun. Det är naturligtvis inte enkelt eftersom vi är trygga med vårt förslag. Men vi ser alternativet med kaos och parlamentarisk kris. Det vill vi till varje pris motverka.

Ilan De Basso har också informerat Kommunstyrelsens ordförande Ann Marie Nilsson om detta initiativ och vi förväntar oss respons och vilja till gemensamt ansvarstagande.

Detta har inte skett tidigare och är således något unikt. Men vi måste göra vad vi kan för att bryta det dödläge som råder och skapa stabilitet och förutsägbarhet i politiken i Jönköping.

Ilan De Basso, ordförande Jönköpings arbetarekommun och kommunalråd
Mona Forsberg, vice
 ordförande Jönköpings arbetarekommun och kommunalråd

facebook Twitter Email