Samhällsbygge

Ett socialdemokratiskt samhällsbygge ska vara tryggt, säkert och hållbart. Känslan av att kunna ha ett hem och en omgivning där du känner att du har nära till det som du prioriterar. Oavsett om det är närheten till skog och mark eller till ett pulserande stadsliv med caféer, restauranger och nöjesutbud. I en socialdemokratisk styrd kommun ska du kunna leva, inte bara bo.

Jönköpings kommun växer och allt fler vill bo i vår vackra kommun. Det ställer krav på att vi ger möjlighet till fler att bosätta sig hos oss, samtidigt som vi behåller de trivsamma miljöer som vi har idag. Vi behöver fortsätta att bygga nya skolor, fler bostäder, tillgängliggöra fler grönområden och möjliggöra fler ytor och lokaler för föreningslivet.

Vi ser att allt fler vill välja hållbara färdmedel, samtidigt som vi blir
fler och därför ökar antalet fordon. Du ska kunna kombinera ditt resande bättre genom att du flexibelt ska kunna växla mellan, cykel, bil, buss, tåg eller varför inte i framtiden både via spårbunden och vattenburen trafik. Därför behöver vi både se till att bygga fler vägar våra cyklar, och fler stadsgator som binder samman och silar trafiken i vår kommun. Detta innebär också att vi behöver se över hur hela vårt trafiksystem hänger ihop. Detta vill vi göra genom att en ny trafikstrategi tas fram.

Därför vill vi arbeta för följande:

 • Fler aktivitetsytor, för idrott, friluftsliv och kulturliv i samhällsplaneringen
 • Stimulera byggandet av småhus och flerfamiljshus i hela kommunen.
 • Köpa in mer mark till kommunen för att kunna bygga mer i framtiden
 • Planera för ökat byggande i trä
 • Gynna klimatsmart byggnation vid markanvisning
 • Vårda och synliggör kulturhistoriska byggnader och platser
 • När kommunen bygger ska kollektivavtal och socialt ansvar vara tydligt prioriterat
 • Flera byggaktörer ska ges möjlighet att mer ta aktiv del i planeringen och själva utföra större del av processen vid framtagandet av detaljplaner.
 • Se till att grönytor säkerställs i närområdet för alla i samband med byggnation.
 • Utveckla en gemensam bostadsportal med kommunala och privata bostäder.
 • Fler kulturevenemang i våra offentliga rum
 • Skapa ett föreningarnas hus
 • Genomföra byggandet av ett kallbadhus
 • Båttrafik som komplement till vår infrastruktur
 • Satsa på spårbunden kollektivtrafik
 • Bygga ut cykelvägar, för snabbare och tryggare cykelpendling, samt att tydligt markera vad som är gång- respektive cykelväg
 • Ta bort dödalänkar i cykelnätet, en cykelväg ska inte bara sluta i ingenting.
 • Trygga omledningsvägar för E4:an.
 • Se över möjligheten att däcka över delar av E4:an genom kommunen
 • Bygg fler stadsgator för att kunna minska belastningen på hårt trafikerade vägar
 • Se över trafiksituationen i centrala delar i en ny trafikstrategi.
facebook Twitter Email