Arbete och företagande

Att vara anställd i vår kommun

Jönköpings kommun är en mycket stor arbetsgivare, med ansvar för såväl lagstiftade som andra viktiga samhällsplanerande verksamheter. För att kunna tillgodose alla behov och krav som finns i ett modernt samhälle är det naturligtvis avgörande att vara en föredömlig arbetsgivare – såväl i teorin som i praktiken.

För socialdemokratin är det en självklarhet att som arbetsgivare verka för allas lika rätt och värde och att motverka all form av diskriminering. Här innefattas ålder, kön och sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, samt funktionsnedsättning.

Grunden till allas lika värde som fria människor bygger också på möjligheten att kunna försörja sig själv. Då avses utöver lönen för utfört arbete också att heltid är ett naturlig arbetstidsmått och tillsvidareanställning är norm. Det är också viktigt att kunna vila sig efter utfört arbete, därför vill vi avveckla delade turer.

Kommunens verksamheter ska vara ett föredöme när det gäller de anställdas makt och inflytande på sina egna arbetsplatser. Det livslånga lärandet ska genomsyra kommunens personalpolitik och ge förutsättningar för tydliga karriärmöjligheter, något som är direkt nödvändigt för att säkerställa både framtida personalförsörjning och ett långt och hållbart arbetsliv.

Kommunens ledarorganisation ska bedriva ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete. Dessutom är det också viktigt att det finns en förstärkt beredskap, för att kunna säkerställa vård- och omsorgsbehoven. Ansvar för arbetsmiljö- och villkor ligger på arbetsgivaren. Resurser och ansvar hänger ihop.

Den som anställs i kommunen ska känna sig utvald. All rekrytering bedrivs strategiskt och långsiktigt. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Det är nödvändigt att jämställdheten genomsyrar alla samhällsområden. Lika lön för likvärdigt arbete ska vara en självklarhet. Kommunen är en viktig arbetsgivare som aktivt ska arbeta med jämställdhet och mångfald inom den kommunala verksamheten.

Våra förslag inför kommande mandatperiod:

 • Rätt till arbete där kollektivavtal garanterar schyssta villkor
 • Tilltro till professionen, ökat inflytande för våra anställda
 • Slopa delade turer
 • Fungerande Jämställdhetsplan oavsett arbete
 • Tillsvidareanställning är huvudregel och heltid är norm
 • Sänkt heltidsmått
 • Utbildning i arbetsrätt och ledarskap för alla ledare
 • Ger alla anställda kontinuerlig och adekvat kompetensutveckling
 • Ge anställda friskvård på arbetstid
 • Aktivt arbetsmiljöarbete för att minska den ökade ohälsan på våra arbetsplatser

 

Att vara företagare i vår kommun

Kommunen behöver ett starkt näringsliv, med goda förutsättningar för både/såväl stora exportföretag som små och medelstora företag. Växtkraften i entreprenörskap och småföretagande vill vi ta tillvara för att på så sätt skapa fler nya och bättre jobb i kommunen. Småföretag och entreprenörer måste ges förutsättningar att växa och utvecklas.

En industriell tradition har länge varit grunden för kommunens utveckling, så också i framtiden, samtidigt som nya näringsgrenar växer fram. För fortsatt utveckling krävs ett väl utvecklat samarbete mellan lokalt näringsliv och kommun. Ett sådant samarbete kan vara en försöksverksamhet i Norrahammars gamla bruksområde, där en företagsby etableras i samverkan med Sciencepark.

Ännu ett sätt att främja både tillväxten av nya företag och arbetstillfällen är arbetsintegrerande sociala företag. Lokala sociala företag som främst verkar i sina närområden. En samhällsservice där mänsklig kontakt är i fokus. En ytterligare åtgärd är att skapa bokaler för att stärka småföretagare och vårt offentliga rum.

Tjänstesektorn och besöksnäringen är en snabbt växande sektor där många kvinnor är verksamma. Ta fram en fördjupad analys som syftar till att förbättra förutsättningarna för denna sektor som generar både jobb och besökare i kommunen.

Våra förslag inför kommande mandatperiod:

 • Stärk kommunens näringslivsavdelning
 • Förstärkt stöd till småföretagen
 • Företagsbyar – kluster till Sciencepark
 • Stimulera bildandet av sociala företag
 • Utveckla servicen för näringsliv och företagen i den kommunala organisationen
facebook Twitter Email