En jämlik kunskapsskola

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för hälsa, välstånd och jämställdhet i varje samhälle. Att lärandet ska vara livslångt är en självklarhet. All utbildning ska främja värderingar, kunskaper och färdigheter som bidrar till hållbar utveckling. Utbildning i vår kommun måste möta människors behov under hela livet – från tillgång till förskola över grundskole- och gymnasieutbildning till att unga personer ges möjlighet till yrkes- och högskoleutbildning.

Förskola, skola och fritidshem ska ses som en helhet där alla delar är viktiga och kompletterar varandra. Den likvärdiga och sammanhållna skolan ska verka för att ojämlika uppväxtvillkor så lite som möjligt skall påverka elevernas resultat i skolan.

Att möta jämnåriga kamrater med olika erfarenheter och social bakgrund berikar och ökar förståelsen för varandra i samhället. En blandad elevgrupp höjer också resultaten i skolan.

En förskola av hög kvalitet ger barn en god start i livet och möjlighet utveckling i en trygg miljö. Förskolan bör därför vara tillgänglig för alla barn oavsett vad föräldrarna gör på dagarna. Den ska hålla hög pedagogisk nivå och ha en tydlig roll i det livslånga lärandet.

Elevens möjligheter till medbestämmande och inflytande i skolan är en viktig del i FN:s barnkonvention.

Läraren är skolans viktigaste resurs tillsammans med annan personal som kurator, skolsköterska, speciallärare och fritidsledare. Varje elev måste bli sedd. Särskilt viktigt är ett tidigt och tillräckligt stöd till barn med särskilda behov. En god kvalitet i skolan förutsätter en ökad andel lärare med lärarlegitimation, liksom en storsatsning på fortbildning av all skolpersonal.

De första skolåren är särskilt viktiga. Då grundläggs avgörande färdigheter som att läsa, skriva och räkna. För att läraren ska ha möjlighet att föra alla barn i klassen framåt i olika ämnen bör undervisningsgrupperna i de lägre årskurserna minskas.

Det liberala marknadstänkandet och det privata företagandet har trängt djupt in i också skolans värld. Stora delar av vuxenutbildningen har lagts ut på entreprenad. För den studerande har det inneburit minskning av antalet lärare och minskning av undervisningstiden. Risken är uppenbar att utbildningskvaliteten sjunker. Därför ska vuxenutbildningen i huvudsak återföras till kommunal regi. Det gäller inte minst utbildningar som är strategiskt viktiga för oss som kommun. Yrkesutbildningen är väsentlig. Det gäller inte minst i yrken där det råder brist på personal. Här är det väsentligt med samverkan med företagsorganisationer, arbetsförmedlingen och fackliga organisationer.

Alla barn och unga ska ha möjlighet till lärande av estetiska ämnen. Här har Kulturskolan stor betydelse och som förenar och bygger broar mellan barn/ungdomar med varierande kulturell och social bakgrund. Kulturskolan ska finnas ute i de olika kommundelarna och arbeta i nära samverkan med grundskolan. Vi ska verka för en ökad tillgänglighet och för en avgiftsfri kulturskola för barn upp till 13 års ålder.

Moderna ändamålsenliga lokaler är en viktig förutsättning för en god och utvecklande pedagogik, liksom att det finns tillräckligt med bostäder för studenterna.

Våra förslag inför kommande mandatperiod:

  • Starta ett kommunalt pedagogiskt utvecklingscentrum
  • Ökat stöd till barn med särskilda behov
  • Öka andelen lärare med behörighet och lärarlegitimation
  • Erbjuda skolpersonalen kontinuerlig fortbildning
  • Minska undervisningsgrupperna i framför allt de lägre årskurserna
  • Återför delar av vuxenutbildningen till kommunal regi
  • Öka utbildningstillfällena i bristyrken
  • Stimulera byggandet av studentbostäder
  • Utlokalisera olika delar av utbildningsverksamheten – i samverkan med företagsbyarna
facebook Twitter Email