Rätten till bostad

Bostaden är en social rättighet och en förutsättning för människors utveckling och frihet, för ditt och mitt välmående.

Marknadsanpassning och avregleringar inom bostadssektorn har skapat oönskade effekter som drabbar de som har en svag position på bostadsmarknaden. Tecken finns att segregationen kan komma att öka. För att kunna motverka detta både i såväl nya som gamla bostadsområden måste kommunen planera och genomföra för hållbara miljöer. Det handlar om att samhällsservice finns i form av förskola, skola, äldreomsorg men även tillgång till offentliga lokaler, mötesplatser, rekreationsytor och gröna lungor. Vi måste bli bättre på att använda gemensamma lokaler mer flexibelt över tid.

Kommunen har ansvar för bostadsförsörjningen och för att skapa så bra förutsättning för detta som möjligt. Det innebär att vi vill se blandad bebyggelse i hela Jönköpings kommun.

Kommunens bostadsbolag är kommunens verktyg att erbjuda våra medborgare goda bostäder till rimliga kostnader. Bolagen har ett allmännyttigt syfte och ska agera långsiktigt och socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart. Bolagen ska verka för välfärden i kommunen genom att bidra till en bostadsförsörjning som präglas av socialt ansvar och ska vara en ledande aktör genom att bygga och förvalta attraktiva och prisvärda bostäder. De boende ska ges stort inflytande över bolaget och de egna boendemiljöerna. Bolagen ska arbeta för att skapa trygga bostadsområden. Som hyresgäst ska man kunna förvänta sig likvärdig standard, service och inflytande oavsett vilket av bolagen man hyr av.

För att kommunen ska få ett kraftfullt verktyg för såväl ökad bostadsbyggnation som ett klimatsmart byggande måste kommunens markreserv förstärkas. Jönköpings kommun bör bli mer aktiv när det gäller mark- och planpolitik. Fördelningen av kommunal mark ska ske med en utgångspunkt att både allmännyttiga, kooperativa och privata bostadsföretag ska kunna konkurrera på lika villkor.

Strategiska markförvärv är nödvändiga för en fortsatt bostadsproduktion både på kort och på lång sikt. För att kunna motverka segregation både i nya såväl som gamla bostadsområden måste kommunen planera och genomföra skolbyggnation, offentliga lokaler och mötesplatser.

Våra förslag inför kommande mandatperiod:

 • Förstärk kommunens markreserv
 • Minska hyreskostnaderna genom aktiv plan- och markpolitik
 • Införa en gemensam bostadskö för samtliga kommunala bostadsbolag
 • Differentierade markpriser vid byggnation på höjden
 • Planera för ökat byggande i trä
 • Gynna klimatsmart byggnation vid markanvisning
 • Motverka boendesegregation genom varierade upplåtelseformer
 • Uppmuntra åldersintegrerat boende
 • Inrätta kommunalt byggbolag
 • Inkludera samhällsnära service i stadsplaneringen
 • Undvik om möjligt byggnation på åker- och betesmark
facebook Twitter Email