Stoppa trafikkaoset

En fungerande infrastruktur är oerhört viktigt för en växande kommun!

Framtidsprojekt är att kunna byta bussar till tex spårbunden trafik. Det finns flera sträckor som vi tycker är tänkbara för detta, mot Strandängen, genom Tabergsådalen eller från Kinnarps arena till Klostergatan.

För att minska trycket i Jönköpings centrum, öka rörligheten och underlätta framkomligheten för såväl kollektivtrafik som bilister är det nödvändigt att lösa trafiken på ett hållbart sätt för att minska denna belastningen från i stort sett alla håll när du ska till eller från centrum.

För att få ett hållbart resande behövs en fortsatt utbyggnad av såväl gång-och cykelvägar som kollektivtrafik som gör det enkelt och naturligt att resa på ett sätt som ger minsta miljöpåverkan. Cykelstråk måste hållas samman i hela kommunen och vara tydligt markerade.

Vi vill utveckla transportsystem i hela kommunen så att det även gynnar företag och boende på landsbygden. Detta innebär satsningar på såväl utbyggd kollektivtrafik som fler gång – och cykelvägar, fler laddstolpar, utredning om färjetrafik på Munksjön. En bra infrastruktur och god tillgång till kollektivtrafik skapar utveckling och aktivitet.

Våra förslag inför kommande mandatperiod:

  • Färjelinje över Munksjön
  • Skapa matarleder för att effektivisera trafikflödena
  • Bygg ut cykelvägar och separera gång- och cykelvägar
  • Satsa på spårbunden kollektivtrafik
  • Utveckla kollektivtrafiken

 

facebook Twitter Email