Trygg äldreomsorg

Alla har rätt till en trygg ålderdom. Omsorgen om våra äldre måste vara av högsta kvalité och garanteras alla, oavsett bakgrund, inkomst och anhörigas engagemang. Ett stort inflytande för de äldre och kontinuitet hos personalen är grundläggande. Det ska finnas fler valmöjligheter avseende olika boendeformer i syfte att erbjuda trygghet, vård och omsorg. Tillgången på platser på äldreboenden ska vara god. Ingen ska behöva känna oro över ensamhet eller riskera isolering. Det är vårt gemensamma ansvar att säkerställa att det finns en äldreomsorg att lita på.

Att vara äldre i vår kommun

I ett samhälle som hänger ihop måste det finnas en tydlig gemenskap mellan generationerna. Därför angår äldrepolitiken oss alla och måste ses i ett bredare perspektiv. Ingen äldre eller anhörig ska behöva känna oro för omsorgen. Du ska kunna lita på att kommunen finns till för dig när du behöver det. Det är vårt löfte.

Villkoren för äldre är olika beroende på den enskildes ekonomiska, sociala och medicinska förutsättningar. Det centrala är den enskildes möjlighet att- så länge han eller hon önskar-leva ett självständigt liv i trygghet. I alla kommunens delar ska det erbjudas möjlighet att både bo kvar i det boende man haft under lång tid av livet, om man önskar det, och bo kvar i området där man känner sig hemma om man väljer någon annan boendeform. Tryggheten i hemmiljön är viktig.

Hemtjänsten ska organiseras så att den äldre känner sig trygg i det egna boendet och att äldre kvinnor och män får vård och omsorg på lika villkor. Hemtjänsten ska utvecklas så att den enskildes valfrihet av vård och omsorgsinsatser stärks. Verksamheten ska sträva efter så låg personalomsättning som möjligt. Hemtjänstavgifterna utgör alltjämt en begränsning för många. Inriktningen är därför att på sikt kunna sänka denna avgift.

En äldreomsorg med hög kvalitet ska kunna möta alla individers skilda behov.

Kommunens fritidspolitik ska breddas till att omfatta de äldre. Befintliga mötesplatser på de olika boendena ska utvecklas och göras mer tillgängliga. Fler mötesplatser för äldre på dagtid ska tillskapas, i samverkan med pensionärsorganisationerna.

Anhöriga gör en viktig insats. Viktigt att anhörigvården utgår ifrån den enskildes möjligheter och förutsättningar och att det finns en tillit till och trygghet i att det offentliga kan erbjuda en kvalitativ vård och omsorg. Möjligheten till stöd och avlastning för de som vårdar sina anhöriga ska förstärkas.

Ett utvecklat samarbete med regionen med tydlig ansvarsfördelning är förutsättningen för en bra verksamhet. All vård och omsorg i hemmet ska teambaseras och utgå från ett personkoncentrerat vård- och omsorgsbehov, där hemtjänst och hemsjukvård samverkar.

Våra förslag inför kommande mandatperiod:

  • Fler biståndshandläggare för att säkerställa och garantera adekvat bedömning
  • Etablera ett allaktivitetshus seniorerna i ytterligare någon kommundel
  • Påbörja ett arbete för att utforma mindre och mer självstyrande hemtjänstgrupper
  • Bygg mera & flera boendeformer för seniorer
  • Stimulera gemenskap genom fler mötesplatser för att motverka ensamhet
  • Stärk samverka med pensionärsorganisationerna
  • Bättre arbetstider och fortbildning för personalen inom äldrevården
  • Införa teambaserad vård och omsorg i samverkan med Regionen
  • Jobba för verksamhet som är generationsöverbryggande
  • Stärk tillgängligheten i det kommunala kulturutbudet
facebook Twitter Email