Våra äldresatsningar för nästa mandatperiod

Vi vill göra mer för att kunna erbjuda den som blir äldre möjlighet att leva aktiva och sociala liv. Därtill vill vi också göra mer för att den kommunala omsorgen ska hålla högsta klass, där vill vi satsa mer på personalen så att de får rätt förutsättningar för att kunna ge en omsorg i högsta klass.

Våra äldresatsningar för kommande mandatperiod:

 • Arbeta för att öka individens möjligheter att påverka sin ålderdom
 • Tillhandahålla aktivitetskort för seniorer
 • Motverka digitalt utanförskap genom digitala lotsar
 • Fler träffpunkter med möjlighet till umgänge och aktiviteter i alla kommundelar.
 • Lättare att kunna växla sitt boende under tid genom trygghetsbostäder och seniorbostäder
 • Seniorkontakter – stödja föreningslivet i arbete med att bryta ensamhet bland äldre
 • Äldre ska kunna användas som resurs för att öka vuxennärvaron i kommunal verksamhet.
 • Genomföra testverksamhet med äldrecentra med familjecentraler som förebild.
 • Se över systemet med hemtjänstavgifterna för att ge alla större tillgång till hemtjänsten.
 • Öka möjligheten till kulturaktiviteter på kommunala boende både fysiskt och digitalt.
 • Säkerställa tillgång och kompetens i digital teknik på särskilda boende
 • Säkerställa tillförlitlig välfärdsteknik
 • Öka bemanningen och säkerställa personalförsörjningen i verksamheter som riktar sig till äldre
 • Att anställda inom äldreomsorgen ska ha relevant utbildning och att personal som idag saknar det möjliggörs detta.
 • Riktad kompetensutveckling för personalen inom omsorgen
 • Alla som arbetar inom äldreomsorgen ska ha bra språkkunskaper. Personal som saknar detta ska utbildas i svenska.
 • Vård och omsorg ska drivas utan vinstintresse
 • Stoppa minutjakten i äldreomsorgen
facebook Twitter Email