Viktig interpellation om barnäktenskap

Under torsdagens kommunfullmäktigesammanträde kommer vi att lämna in en interpellation angående elever som riskerar att tvingas ingå barnäktenskap. Vilken beredskap har vi i kommunen och erbjuds berörd personal adekvat utbildning? Läs interpellationen till Barn- och utbildningsnämndens ordförande AnnMarie Grennhag i sin helhet här:

I Dagens Samhälle nr 44 2017 beskrivs hur barn, företrädesvis flickor, med hot och våld tvingas ingå äktenskap mot sin vilja och i strid med gällande svensk lagstiftning. Elever förs utomlands och försvinner.

Enligt artikel är mörkertalet i kommunerna stort och beredskap och rutiner bristfälliga.
Mot bakgrund av ovanstående riktar jag följande frågor till Barn- och utbildningsnämndens ordförande AnneMarie Grennhag:

– På vilket sätt säkerställer Barn- och utbildningsnämnden att berörd personal inom förvaltningens ansvarsområde får i sammanhanget adekvat utbildning?

– Finns dokumenterade rutiner som tydligt anger hur personal skall agera om misstankar om barnäktenskap föreligger?

Hans-Lennart Stenqvist
Socialdemokratisk kommunfullmäktigeledamot

facebook Twitter Email