Vindkraft i Skärstad ?

Vindkraft i Skärstad? Ingen lätt fråga……..

I kommunfullmäktigegruppen har vi diskuterat denna etablering flera gånger, vridit och vänt på för och nackdelarna.

Vi socialdemokrater är positiva till vindkraft men vi är också lyhörda för det engagemang som drivits lokalt i Skärstadalen.

Nedan finns delar av mitt yttrande att ta del av.

”Miljöprövningsdelegationen  vid Länsstyrelsen i Östergötland har begärt kommunens tillstyrkande eller avstyrkande av ansökan enligt miljöbalken för uppförande av gruppstation för byggnation av 11 vindkraftverk med en totalhöjd  om maximalt 200 meter på fastigheten Lyckås 2:1 m fl i Jönköpings kommun. Enligt 16 kap 4 § miljöbalken får miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Östergötland endast ge tillstånd om den kommun där anläggningen ska uppföras har tillstyrkt det. Under remisstiden har bolaget reviderat sin ansökan vad gäller vindkraftens totalhöjd från maximalt 220 meter till 200 meter.

För vindkraftsanläggningar på land som består av 2 eller fler verk med en totalhöjd över 150 meter eller en gruppstation som består av 7 eller flera verk med en totalhöjd över 120 meter krävs tillstånd enligt miljöbalken. Dessa ärenden handläggs av länsstyrelsen. Enligt 16 kap 4 § miljöbalken( det så kallade kommunala vetot) får tillstånd ges endast om kommunen där anläggningen uppförs tillstyrker det. Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Östergötland har nu lämnat en sådan begäran om tillstyrkan eller avstyrkan till Jönköpings kommun.

Vi har det stora uppdraget att ställa om samhället så att vi lever på ett långsiktigt hållbart sätt och inte överutnyttja jordens resurser. Såväl energiförsörjning som energiförbrukning är i detta sammanhang centrala frågeställningar där det handlar om att både minimera energiförbrukningen och tillgodose energiförsörjningen genom förnyelsebara energikällor. Vindkraften är en viktig del av den nödvändiga omställningen från fossila till hållbara bränslen. De ingrepp som sker i naturen då vind-och vindkraft etableras måste vara av rimlig proportion. Jag ser positivt på ökade satsningar på förnybar energiproduktion, sådana satsningar behöver dock ske i samklang med människa och natur. Jag vill tydligt uttrycka att denna etablering innebär att landskapsbilden kommer att förändras på ett påtagligt sätt. Därutöver kommer etableringen att kräva en infrastruktur i form av vägdragningar i detta skogslandskap. Även det faktum att vindkraftparken ligger inom ett område med höga naturvärden och har stor betydelse för det rörliga friluftslivet. Vandringsleden Johan Bauerleden berörs av förslaget under ett antal kilometer då den går genom mellersta delen av området. Den kommer att behöva läggas om vid en eventuell byggnation.

 I samband med att  ärendet 2011 prövades enligt 16 kap 4 § Miljöbalken beslutade kommunfullmäktige 2011-05-26§ 181 att tillstyrka ansökan. Fullmäktige valde således att vid detta tillfälle att inte utnyttja sig av det så kallade kommunala vetot. Det kan tyckas motsägelsefullt att vi tidigare sagt ja till en etablering men nu avstyrker, trots modernare vindkraftsteknik och färre verk.

Mot bakgrund av de diskussioner som nu förts anser jag att påverkan på landskap och landskapsbilden blir för stor. Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att Hallösa Vindkraft AB:s ansökan om gruppstation för vindkraft avstyrks”

Mona Forsberg

facebook Twitter Email